TIETOSUOJASELOSTE

TIETOSUOJASELOSTE 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio 

REKISTERINPITÄJÄ 

Lumerina 

Y-tunnus: 2946773-9 

TIETOSUOJA-ASIOISTA VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Viivi Lindblom 

p. +358-45-1200559 

sähköposti: viivi.lindblom@lumerina.fi 

 

HENKILÖREKISTERIN NIMI

asiakasrekisteri 

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE JA TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on: 

- Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn 

Asiakassuhteen hoitamista varten.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään. 

KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Yhteystiedot 

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. 

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

 

HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS 

Tiedot on tallennettu ulkoistettuun sähköiseen laskutusjärjestelmään, jonka hoitaa Isolta Oy, sekä asiakastietojärjestelmään ja verkkosivustoon, jota hallinnoi Wix.com Ltd. 

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Tietoja säilytetään asiakassuhteen ajan sekä sen päättymisen jälkeen 6 kuukautta. 

PROFILOINTI 

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon. 

 

REKISTERÖIDYN OIKEUDET 

 

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin 

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan. 

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot. 

 

Oikeus tietojen poistamiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos 

a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty; 

b. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; tai 

c. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos 

a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden; 

b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai 

c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 

 

Oikeus peruuttaa suostumus 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 

 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. 

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä. 

 

YHTEYDENOTOT 

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan yhteyshenkilöön sähköpostitse osoitteeseen viivi.lindblom@lumerina.fi